{"id":56} Tổng Hợp

Tổng Hợp


- Mã Tinh Tuyết ( Bạn học cùng lớp với main )

default.jpg

default.jpg

-  Ngải Hoa Nhĩ - Mễ Lạp ( Mira ) (Có thể là bạn khác lớp,chưa biết thông tin ?????)

default.jpg

default.jpg

- Đồng Lẫm ( Đồng Kinh ) 

default.jpg

default.jpg

- Hội trưởng Hội học sinh (????)

default.jpg

- Diệp tử (?????)

default.jpg

default.jpg

- Hạ Linh (Con nhỏ loli hàng xóm)

default.jpg

- Trương Ngữ (Em gái main)

default.jpg

- ????? (Chưa có thông tin)

default.jpg

default.PNG

* Một số ảnh khác.

default.jpg

default.PNG

default.jpg