Chương 123 : Đến đây đi Nhị gia, chúng ta cùng tính sổ