Chương 127 : Ngươi coi Thiếu Khanh là người giới thiệu việc làm sao!