Chương 137 : Thiếu khanh đại nhân không muốn người khác biết một mặt tính cách khác của mình