Chương 138 : Động tâm, cảm xúc che giấu ở trong lòng