Chương 139 : Nhiệm vụ dẫn đường, cứ giao cho tiểu tham ăn này là được rồi!