Chương 143 : Thiếu khanh đại nhân, thuộc hạ của ngài đều không phải là người ha!