Chương 144 : Có người biết chuyện liên quan đến quỷ thảo, địa đầu xà Độc phu nhân