12-04-2020_08-27-05_ssss-gridman-novelizations___tap-01-vi-than-khac-mo-hitori-no-kami-.jpg.webp

Tập 01: ~ Vị Thần Khác ~ ( 〜もう一人の神〜 / 〜 Mō Hitori no Kami 〜 )

Thuộc bộ:SSSS.Gridman Novelizations

Cập nhật lần cuối: 08:27, 12-04-2020

Tóm Tắt:

Mục Lục:

Tập 01: ~ Vị Thần Khác ~ ( 〜もう一人の神〜 / 〜 Mō Hitori no Kami 〜 )

12-04-2020_08-27-05_ssss-gridman-novelizations___tap-01-vi-than-khac-mo-hitori-no-kami-.jpg.webp