Truyện Convert là chuyển ngữ một truyện từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà không cần đảm bảo chất lượng của nội dung truyện.
Từ và cấu trúc câu vẫn giữ lại đặc đặc điểm của ngôn ngữ cần convert.
Sắp Xếp Theo:
Chương Mới Cập Nhật