Phụ lục cuối tập: Mayonnaise và nhà Bá Tước Armstrong