18-06-2018_00-34-09_the-strongest-guild-master-founded-a-nation-in-a-week___web-novel.jpg

Tập 01 Web Novel : Sau khi được dịch chuyển đên thế giới khác, tôi lập quốc trong một tuần

Thuộc bộ:Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki

Cập nhật lần cuối: 22:16, 30-04-2019

Tóm Tắt:

Mục Lục:

Tập 01 Web Novel : Sau khi được dịch chuyển đên thế giới khác, tôi lập quốc trong một tuần

18-06-2018_00-34-09_the-strongest-guild-master-founded-a-nation-in-a-week___web-novel.jpg